یکی از نکات مهمی که هر فردی باید بداند این است که چه مدل مویی به صورتش می آید پس بهتر

است اول فرم صورت خود را تشخیص دهد.

برای این کار ما باید فرم کلی صورت را بدون در نظر گرفتن اجزای آن مثل بینی،لب،چشمها در نظر

بگیریم.که به فرم یکی از شکل های دایره،مربع،بیضی،مستطیلی و یا قلبی می باشد.

در صورتی که نتوانستید از این طریق به نتیجه برسید می توانید طول و عرض صورت را در نظر

بگیرید و به فرم صورت خود پی ببرید.

برای این کار طول صورت خود را که از پایین ترین قسمت چانه تا بالاترین قسمت پیشانی

می باشد را اندازه بگیرید.

سپس به پیشانی خود توجه کنید و به صورت عرضی بزرگترین قسمت پیشانی را

درنظر بگیرید و آن را اندازه‌گیری کنید.

به چانه خود دقت کرده و به صورت عرضی بزرگترین قسمت چانه را نیز اندازه گرفته و یادداشت کنید.

عرض چانه و پیشانی را مقایسه کرده هر کدام بزرگ تر بود نشانگر عرض صورت می باشد.

سپس عرض صورت را با طول مقایسه می کنیم.

در صورتی که عرض و طول تقریبا هم اندازه بود صورت گرد یا مربعی می باشد.

(در صورت زاویه دار بودنِ صورت، مربعی در غیر این صورت گرد)

در صورتی که طول صورت از عرض بزرگتر بود (بیشتر از ۲سانتی متر)صورت بیضی

و یا مستطیلی می باشد.(اگر صورت زاویه دار است مستطیلی در غیر. این صورت بیضی )

در صورتی که عرض چانه کمتر از عرض پیشانی بود و فک ظریفی دارید فرم صورت قلبی می باشد.

انواع فرم صورت
فرم صورت