آب جوشیده :

آب جوشیده

آب جوشیده

در آب انواعی از فلزات از جمله آرسنیک و فلوراید و نیترات وجود دارند.
این فلزات اگر از حد مجاز بیشتر وارد بدن ما شوند باعث مسمومیت شده که بسیار خطر آفرین و مضر هستند.
با جوشاندن چندباره آب جوشیده شده ما غلظت این مواد را در آب افزایش داده

و در نتیجه دریافت این مواد از طریق آب جوشیده افزایش پیدا کرده

و در طول زمان باعث تجمع این مواد و اثرات سو می شود.

سازمان بهداشت جهانی نوشیدن آب از لحاظ داشتن آرسنیک برای بدن تهدید محسوب می شود.
تجمع آرسنیک در بدن می تواند به تدریج و طی زمان ایجاد شود.

البته محتوای آرسنیک آب بسته به نوع آب متفاوت است و معمولا در آب های معدنی تصفیه شده کمتر است.
مسمومیت با آرسنیک می تواند باعث بیماری های عصبی ، قلبی عروقی، بیمار یگوارشی و سرطان شود.
نیترات یکی دیگر از این فلزات است که به طور طبیعی در خاک و آب و هوا وجود دارد.
اما مواد شیمیایی وقتی خطرناک می شوند که به صورت نگهدارنده به غذا ها اضافه شده

یا با تغلیط آب میزان بسیار زیادی از آن وارد بدن شود.
وقتی نیترات باحرارت زیاد به دفعات زیاد مواجه شود به نیترازامین تبدیل و سرطان زا می شوند.
فلوراید هم گرچه به میزان کمی برای استحکام استخوان ها و دندان ها مورد نیاز است

اما دریافت بیش از حد مجاز آن می تواند خطرآفرین باشد.

پس یکی از اصول سلامتی درمورد نوشیدن آب این است

که هربار به اندازه مصرف مورد نیاز خود آب را جوشانده و از جوشاندن چندباره آب بپرهیزیم.

 


پیشنهاد هنرتوخونه :

خونریزی شدید قاعدگی و علل آن

عوارض رژیم های پر پروتئین

آیا چربی دنبه گوسفندی برای سلامت مضر است؟